Производство на грозје
Од асталските (stolni) сорти на грозjе ГД Тиквеш очекува годишен принос од 2500-3000 тони грозје

Посадочен материјал
Во склопот на ГД Тиквеш работи и репро центарот за производство на здрав посадочен сертифициран лозов материјал.Се произведува лозов калем од сорти и клонови во зависност од побарувачката на пазарот.

Овчарство
Овчарството во ГД Тиквеш е со традиција и во континуитет од 1965 па и денеска. ГД-Тиквеш располага со стадо овци од расата винтерберг чија бројка се движи околу 2500 броја.


Црно грозје


  • Вранец (кратошија) 2000 тона
  • Бургундец црн (pinot noir, burgunder, pinot nero) 600 тона
  • Кадарка ( Г'мза, мекиш, скадарка ,кадарка) 200 тона
  • Станушина (градеш) 500тона
  • Мерло (Merlot, Bingay, Plan Medoc) 400тона
  • Каберне совињон (Cabernet sauvignon ,
    Petit cabernet, Bordeaux, Baucluse) 300тона
  • Теран (рефошко, крашки теран, Teran noir, Terrano d'Istra) 100тона

   
  © 2005 Codex Computers Кавадарци.