Производство на грозје
Од асталските (stolni) сорти на грозе ГД Тиквеш очекува годишен принос од 2500-3000 тони грозје

Посадочен материјал
Во склопот на ГД Тиквеш работи и репро центарот за производство на здрав посадочен сертифициран лозов материјал.Се произведува лозов калем од сорти и клонови во зависност од побарувачката на пазарот.

Овчарство
Овчарството во ГД Тиквеш е со традиција и во континуитет од 1965 па и денеска. ГД-Тиквеш располага со стадо овци од расата винтерберг чија бројка се движи околу 2500 броја.


Промет на своите производи
 
Целокупниот промет во ГД Тиквеш кој го опфаќа асталското, винското грозје како и останатите производи се одвива преку комерцијална служба на ГД Тиквеш.

Комерција +389 (0)43 412 852

Централа +389 (0)43 415 916

Ген. Директор +389 (0)43 412 433 mob +389 70 218 915

Тех. Директор +389 (0)43 415 553 mob +389 70 239 346

e-mail: gd_tikves@yahoo.com

 

 

   
  © 2005 Codex Computers Кавадарци.